TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
266 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.87 (%)